«

»

okt 27

Pályázat szén-monoxid érzékelő beszerzésére

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság), a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

 

A pályázat célja a kerületben élők egészsége megőrzésének, biztonságérzetének javítása.

Az Önkormányzat rendelkezésére álló „1.500.000 Ft-ért beszerezhető” db szénmonoxid érzékelő berendezés készlet erejéig igénylést nyújthatnak be a hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a kerületben lévő

lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

háziorvosi rendelők,

a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények.

A pályázati kiírásban és a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

Amennyiben a pályázó európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak minősül, a támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

a pályázati anyag benyújtási határideje: 2013. november 11.

a pályázatot és mellékleteit zárt borítékban az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.)

postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont tekintendő a benyújtás időpontjának

a döntés-előkészítési munkákat az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal végzi

a pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottság bírálja el

a pályázatok elbírálási határideje: 2013. november 27., a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen

A pályázat lebonyolításának módja:

Jelentkezési lap az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájában, Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5.szám alatt vehető át, vagy az Önkormányzat honlapjáról is (www.erzsebetvaros.hu) letölthető.

A pályázatok Bizottsági elbírálását követően a nyertes pályázók a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodáján átvételi elismervény ellenében átvehetik az igényelt, illetve a Bizottság által jóváhagyott darabszámú készüléket.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti az igényjogát.

A Bizottságadöntését az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza, továbbá a pályázókat írásban is értesíti.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Városgazdálkodási Iroda Városüzemeltetési és közrendvédelmi referense, Wendl Viktória a 462-3138-os telefonszámon.